🧐دیدید بعضیا به همه چی مخالفن؟loading gifدیدگاهتان را بنویسید