🤡به زمین خوردن دلقک و از این حرفا..loading gifدیدگاهتان را بنویسید