😂توى دعوا خودتونو کنترل کنیدloading gifپاسخی بگذارید