یعنی ریدی داداچ 😅😅😅loading gifدیدگاهتان را بنویسید