قدیمیا بهتر بودن یا جدیدا به نظرتون ؟؟؟😳😂😂😂loading gifدیدگاهتان را بنویسید